Què estudiaràs?

Dos cursos acadèmics (2000 hores)

Mòduls Professionals

Hores

Primer curs

01 Intervenció amb famílies i atenció en menors en risc social

99

02 Didàctica de l’educació infantil

165

03 Autonomia personal i salut infantil

132

04 El joc infantil i la seva metodologia 

165

06 Desenvolupament cognitiu i motriu

132

07 Desenvolupament sòcioafectiu

99

10 FOL

66

Segon curs

05 Expressió i comunicació

198

08 Habilitats socials

132

09 Primers auxilis

66

11 EIE

66

12 Projecte d’atenció a la infantesa 

231

13 FCT

449

Total

2000