Projecte Educatiu

La Proposta Educativa de l’Escola Solc Nou es pot resumir en els següents trets essencials del seu CARÀCTER PROPI:

1. Educació integral:
Desenvolupament de totes les dimensions de l'alumne, per tal d'arribar al màxim de les seves possibilitats.

2. Atenció a la diversitat:

Educació personalitzada que dóna especial importància a l'acció tutorial, servei d'orientació. Obertura i formació en el respecte a la pluralitat ètnica, cultural i religiosa per promoure la integració social.

3. Compromís social:

Coneixement dels valors i contravalors d'aquesta societat plural. Anàlisi de la realitat amb sentit crític. Compromís per la justícia i promoció dels més necessitats, mitjançant accions concretes.

4. Relacions properes i de col·laboració:
Ambient educatiu fratern que suposa senzillesa, acollida, confiança, alegria. Aprenentatge cooperatiu que potencia la convivència, la participació, el respecte, la capacitat de diàleg i la col·laboració.

Presència dels educadors/es basada en una relació propera, disponible i amb un estil educatiu coherent i de qualitat.

5. Educació en la fe:

Harmonia entre la fe i el conjunt de valors, coneixements, actituds i comportaments que afavoreixin la síntesi personal entre fe, cultura i vida.

Acompanyament a l'alumne en el seu procés de maduració.

Proposta de formació d'aprofundiment dels valors cristians als membres de la Comunitat Educativa.

6. TIC al servei de l'educació:
Utilització de mitjans per el desenvolupament de les competències que demana la societat en aquest àmbit, fent sobresortir els valors personals, ètics i relacionals sobre els tècnics.

7. Avaluació sistemàtica:
Anàlisi del nivell de qualitat de l'acció educativa, orientada a una millora contínua.