Accés a la Universitat

 INFORMACIÓ GENERAL

Des del CFGS d'Eduació Infantil es pot accedir directament a la universitat i sense obligació de fer cap prova. (*) La nota d'accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida. Informació sobre els diferents estudis universitaris.

Per consultar tot allò relacionat amb l'accés a la Universitat (calendari de preinscripció i matrícula, PAU, etc.) heu d'accedir a la web https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

 

PRESENTAR-SE A LES PAU:

- No és obligatori presentar-se a les PAU. (*)

- Les PAU serveixen per pujar la nota del CFGS

- Els alumnes es poden presentar a un màxim de tres matèries específiques (encara que només comptaran les dues millors notes).

- Ponderen la nota dels 2 exàmens que aprovis (a partir de 5) i sumaràs 0.1* nota -o- 0.2*nota.

- Els alumnes s'hauran de presentar a aquelles matèries que ponderin segons la carrera que els hi interessi (taula de ponderacions).

- Si fa dos cursos o menys que l'alumne ha fet les PAU, pot ponderar les matèries específiques que va fer.

- Més informació fent click aquí.

- Calendari:

                 - Preinscripció PAU 2020: 15 al 27 de maig (tots dos inclosos)

                 - Exàmens 2020: 9, 10 i 11 de juny

                 - Resultats 2020: 26 de juny

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA

- Preinscripció universitària. Convocatòria juny: al juny.

- Assignació definitiva universitats: al juliol

- Matrícula universitària: al juliol

 

 (*) Excepte per alumnes que vulguin estudiar magisteri. Per poder cursar Educació infantil i Educació primària (o la doble titulació) s'ha de tenir aprovada la PAP (Prova d'aptitud personal). Dia de la prova 25 d'abril de 2020