Accés al Cicle

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

·         tenir el títol de batxillerat,

·         tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,

·         haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

·         haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

·         tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),

·         tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o

·         haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tota la informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gs/