Accés al Cicle

Amb titulació:

•Graduat en Educació Secundària.
•La superació del primer cicle d'Ensenyament Secundari Experimental (14-16).
•Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
•La superació d'un mòdul professional 2 experimental.
•La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent.

Sense titulació:

•Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d'acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d'edat.
•Està exempt de la prova d'accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l'alumnat que, amb anterioritat, hagués superat un cicle formatiu de grau mitjà a què hagués accedit per la prova d'accés.
•Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

Tota la informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/